Tuesday, October 2, 2012

2012年下双武隆常年运动会

事项         : 常年运动会
集合地点 : 学校礼堂
日期         : 02-10-2012
时间         : 上午8.30


Monday, October 1, 2012

下双武隆运动会彩排

事项         : 运动会彩排
集合地点 : 学校礼堂
日期         : 28-09-2012及1-10-2012
时间         : 上午8.00 - 9.00
彩排项目 : 操步 | 宣誓 | 开幕仪式 | 闭幕仪式
彩排 1 - 集合

彩排 1 - 各队准备操步进场